Protoieria Moinesti   Webmail    

 
PROTOIERIA CUVÂNTUL IERARHULUI PAROHII MĂNĂSTIRI CULTURĂ ŞI
MISIUNE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
ŞTIRI ADMINISTRAŢIE RESURSE CONTACT
 
 

Sobor de ierarhi, în rugăciune, la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca
Joi, 4 noiembrie 2021, cinci ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au reunit în comuniune de rugăciune la mormântul vrednicului de pomenire Arhiepiscop Eftimie Luca, cu prilejul împlinirii a È™apte ani de la naÈ™terea sa în Cer. Ziua de 4 noiembrie are o rezonanță aparte în calendarul...

mai multe detalii
FACEBOOK

Mărturisitorii Ortodoxiei din Parohia Sfântul Spiridon din Comănești
Prima duminică a Postului Mare reprezintă o zi de mare sărbătoare pentru creÈ™tinii ortodocÈ™i. În această duminică, numită „Duminica Ortodoxiei”, creÈ™tinii ortodocÈ™i marchează triumful dreptei credinÈ›e asupra ereziei iconoclaste È™i asupra tuturor ereziilor, în general. Această zi de sărbătoare a fost instituită de...

mai multe detalii
PAROHIA Sărata

BISERICA
Parohie: categoria 3 rural – 185 familii + 35 văduvi
Biserica 1: „Sf. Cuvioasă Parascheva”, din satul Sarata, comuna SolonÅ£
Data ridicării: 1850 
Data târnosirii: 1850
Pictura:           1913 – pictor Constantin P. Carp din FocÅŸani
                        1929 – pictor Panaite Anghel din Băhnăşeni ÅŸi pictor Constantin Gheorghiu   
Renovarea picturii: 1964, 1990 de pictor Dumitru Macovei şi Constantin Ciupercă
ReparaÅ£ii capitale ale bisericii: 1888, 1930, 1964, 1968 – 1972, 2010

Vizite arhiereÅŸti:
1888: PS Melchisedec Ştefănescu
1930: PS Lucian
1998: PS Eftimie Luca
2001: PS Ioachim Băcăuanul
2010: PS Ioachim Băcăuanul

Biserica 2: „Sf. Nicolae”, satul BorzeÅŸti, comuna SolonÅ£
Data ridicării: 1820
Data târnosirii: 1837
Reparaţii capitale ale bisericii: 1920, 1933, 1954, 2001
Vizite arhiereÅŸti:
            2001: PS Ioachim Băcăuanul (resfinÅŸirea bisericii)

PREOT SLUJITOR
Preot paroh: Răzvan Colpoş, născut 05.04.1983
Studii:
            Seminarul: Piatra NeamÅ£ – promoÅ£ia 2003
            Facultatea: Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj Napoca – promoÅ£ia 2007
            Studii postuniversitare: Master (SecÅ£ia Istorico-Practice) Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj Napoca – promoÅ£ia 2008
Anul hirotoniei: 18 octombrie 2009
Anul hirotesiei: 21 noiembrie 2010 – sachelar
Parohii păstorite: 2009 – prezent: Parohia Sarata
Starea civilă: căsătorit, 1 copil  
Telefon: 0744332677, 0767392480
Istoria Bisericii „Sf. Cuv. Parascheva”-Sarata este strâns legată de istoria satului Sărata, care face parte din comuna SolonÈ› fiind aÈ™ezat în continuarea satului SolonÅ£, spre est ÅŸi nord-est, pe valea pârâului cu acelaÅŸi nume. Vatra de sat are o forma de treflă, din care două tentacule se deÅŸfășoară de-a lungul pârâului SolonÅ£, iar al treilea de-a lungul drumului comunal DC 183A ce face legătura cu satul CucuieÅ£i. În partea de sud, satul este străbătut de pârâul SolonÅ£, ce curge pe direcÈ›ia vest-est ÅŸi care primeÈ™te o serie de afluenÈ›i de mai mică importanță.

Satul Sărata este o aÅŸezare veche, întemeiată pe la jumătatea secolului al XVI-lea pe locul numit, „Deal la Peri”. Aici au venit câteva familii din străvechiul sat CristeÅŸti precum ÅŸi din BoldăşeÅŸti, sate situate pe valea pârâului ColnuÅŸ, astăzi dispărute.

           Satul CristeÅŸti este cea mai mare aÅŸezare de pe teritoriul comunei SolonÅ£ fiind atestat documentar la 2 noiembrie 6979 (1471) de către cancelaria Sfântului Voievod Åžtefan cel Mare,  fiind amintit  ÅŸi în timpul lui Åžtefăniţă Vodă (1518). Al doilea sat despre care am pomenit, BoldăşeÅŸti, a fost atestat documentar la 5 februarie 1528, în timpul voievodului Petru RareÅŸ. Despre Sărata, Ortensia Racoviță nota următoarele:„sat al comunei SolonÈ›, îÈ™i ia numele de la izvoarele din apropiere cu apă sărată. Se găseÈ™te la o distanță de 1500 m de SolonÈ›. Are o biserică clădită de locuitori la anul 1888, cu doi cântăreÈ›i È™i o cârciumă.”

Astfel, Sărata se constituie ca aÅŸezare în urma deplasării câtorva familii din aceste sate. Au  fost atraÅŸi de locurile întinse de păşunat pentru vite, pădurea era mult mai aproape ÅŸi, în plus, erau mai feriÅ£i din calea năvălitorilor. Trebuie menÅ£ionat faptul că, actualul amplasament al satului era acoperit la acea vreme de o pădure de foioase (mesteacăn, fag, carpen).

            Când noua aÅŸezare a ajuns să numere 20-30 familii s-a simÅ£it nevoia ridicării unei biserici. Era anevoios, mai ales iarna, să participe la oficierea actului divin în bisericile din CristeÅŸti ÅŸi BoldăneÅŸti.

Åži aÅŸa începe istoria bisericii noastre, ridicată de către enoriaÅŸi în prima jumătate a secolului al XVII-lea pe locul numit, „Deal la Peri”. Nu se ÅŸtie ce formă a avut la început această biserică însă, ca toate construcÅ£iile rurale de acest fel ridicate pentru a satisface necesităţile de cult ale unei comunităţi de 20- 30 familii, ea nu depăşea mărimea unei case obiÅŸnuite. Materialul de construcÅ£ie a fost lemnul de stejar ce se găsea din abundenţă în această zonă. Este posibil ca ea să fi fost construită în tehnica „cumenilor orizontale” caracteristică bisericilor din lemn din România. Această tehnică făcea posibilă montarea ÅŸi remontarea lor, permiÅ£ând transportarea  dintr-un sat în altul în funcÅ£ie de cerinÅ£ele practicării cultului creÅŸtin ortodox.

             TradiÅ£ia locală, consemnată de Aurel Popa în volumul „Sub semnul gulagului”, aminteÅŸte de un preot, care vine din Transilvania pe la 1700. El fugise din Transilvania din cauza presiunilor făcute de autorităţile habsburgice în scopul de a trece pe românii ortodocÅŸi la  uniatism. Datele istorice confirmă această tradiÅ£ie. Astfel se ÅŸtie că după moartea mitropolitului Teofil din 1697, iezuiÅ£ii au intensificat  intervenÅ£iile la curtea de la Viena în vederea trecerii românilor la uniaÅ£ie. UrmaÅŸul său, Atanasie Anghel, forÅ£at de împrejurări semnează la 1700 „Actul de unire”, împreună cu 38 protopopi. Poporul ortodox nici nu a vrut să audă de aÅŸa ceva.Au început prigoana. PreoÅ£ilor care nu acceptau uniaÅ£ia li se confiscau averile, arestaÅ£i, bătuÅ£i ÅŸi trimiÅŸi în temuta închisoare Kufstein. AÅŸa se explică de ce mulÅ£i dintre preoÅ£ii ortodocÅŸi au fugit fie în Banat, fie au trecut munÅ£ii în Moldova.

               Preotul găseÅŸte bisericuÅ£a ruinată ÅŸi împreună cu locuitorii o reclădeÅŸte. Cei doi fii ai părintelui i-au urmat în slujire, fiind preoÅ£i ai bisericuÅ£ei de pe „Deal la Peri”.

                Biserica a rămas pe amplasamentul original până la începutul secolului XIX- când populaÅ£ia satului, din cauza iernilor foarte friguroase ÅŸi a vântului care este foarte aprig pe înălÅ£imile dealurilor ÅŸi-au mutat casele pe valea pârâului SolonÅ£. Tot aici a fost adusă ÅŸi biserica fiind reconstruită pe locul în care o vedem ÅŸi astăzi.

                În „DicÅ£ionarul geografic al judeÅ£ului Bacău” din 1895, Ortensia Racoviţă nota că biserica din  satul Sărata ar fi fost construită de ortodocÅŸi în 1888. Această dată însă nu este cea a construcÅ£iei bisericii, ci a unei renovări radicale. Este posibil să fi fost un incendiu care să fi afectat biserica la acea dată. Se ÅŸtie că a fost finalizată ÅŸi sfinÅ£ită la 20 noiembrie 1888. Din documentele pe care le-am scos de la „Arhivele statului” din anul 1949, Biserica din satul Sărata este menÈ›ionată pe amplasamentul actual încă de la anul 1850.

                Forma bisericii era simplă, în stilul oriental moldovenesc având o singură turlă ce a servit ÅŸi ca clopotniţă. Materialul de construcÅ£ie este lemnul de stejar ales cu iscusinţă astfel că el ÅŸi astăzi este foarte rezistent. Avea încăperile tradiÅ£ionale ale bisericii ortodoxe, pronaos, naos ÅŸi altarul în formă pentagonală. Naosul este despărÅ£it de pronaos de doi stâlpi aparenÅ£i, prin cel din dreapta făcându-se ÅŸi accesul în turnul-clopotniţă.

                În 1913 sub păstorirea preotului Ioan Comănescu (+1919) Biserica este din nou reparată cu cheltuiala locuitorilor din sat ÅŸi din vecinătate. Se primeÅŸte ajutor din partea AdministraÅ£iei Casei Bisericii. Acum vechea catapeteasmă este înlocuită cu una nouă din lemn de tei, cu sculptură aplicată. Pictura catapetesmei, a strănii Maicii Domnului, a iconostasului a fost făcută în manieră bizantin-realistă de către Constantin Carp din FocÅŸani. Fondul catapetesmei este vernil. AcelaÅŸi pictor a zugrăvit ÅŸi Crucea Răstignirii din Sfântul Altar precum ÅŸi icoanele care altădată împodobeau biserica.

                 În 1929 este renovată radical de către preotul Teodor Postolescu ridicându-se tracul clopotniÅ£ei împreună cu trapeze, fiind sfinÅ£ită de către P.S. Episcop Lucian în prezenÅ£a protopopului Toader Zota din Bacău însoÅ£iÅ£i de un sobor de preoÅ£i ai cercului Tescani. Tot acum este pictat altarul ÅŸi pantocratul (bolta) de către pictorul amator Panaite Anghel, învăţător din Băhnăşeni. În rest a fost zugrăvită cu modele florale de către Constantin Gheorghiu din MoineÅŸti. SfinÅ£irea sub preotul Teodor Postolescu a avut loc la data de 2 septembrie 1930. În 1964 s-a renovat zugrăveala din naos pe bază de ulei.

                 La exterior biserica era tencuită cu lut galben iar în  partea de miazănoapte era tăbănuită cu scândură pentru a fi protejată de ploi ÅŸi zăpezi. AcoperiÅŸul era din ÅŸindrilă bătută în formă „solzi de peÅŸte”. Odată cu renovarea din 1929- 1930 au fost plantaÅ£i împrejurul  bisericii molizi care au rezistat până în anul 2009.

                 O altă intervenÅ£ie asupra artitecturii bisericii a fost în anii 1968-1972 în timpul Pr. Jenică Popa când a fost lungit pronaosul, extensia fiind construită din cărămidă ÅŸi i s-a mai adăugat un turn. Tot acum a fost pictată în tempera, direct pe tencuială întreaga biserică ÅŸi pronaosul.

            În timpul părintelui GăluÈ™că Gabor Mihai(1979-2009) a mai avut loc o intervenÈ›iei asupra bisericii, acesta repictând întreaga biserică în tehnica „frescă”-(pictor Dumitru Macovei È™i Constantin Ciapucă) È™i tencuind-o la exterior, fiind sfinÈ›ită de  Î.P.S. Eftimie Luca la 11 octombrie 1998. În anul 2002 s-a construit actuala clopotniță.

            Din anul 1998 Biserica „Sf. Cuv. Parascheva”-Sarata devine biserică parohială(până la această data făcea parte din parohia Băhnășeni împreună cu biserica „Sf. Nicolae”-BorzeÈ™ti), având ca filie biserica „Sf. Nicolae”-BorzeÈ™ti.

            Cu data de 1 septembrie 2009 este numit prin decizia Nr. 2692/30 septembrie 2009 preot paroh pe seama Parohiei Sarata, comuna SolonÈ›, Protopopiatul MoineÈ™ti, Pr. ColpoÈ™ Răzvan È™i instalat la data de 1 noiembrie 2009.

În vara anului 2010 s-au început ample lucrări de reamenajare în biserică, fiind schimbată podeaua de lemn veche(care era putrezită È™i pe alocuri spartă) cu o È™apă de ciment de 20 cm(consolidându-se totodată È™i biserica, deoarece aceasta nu are fundaÈ›ie, fiind sprijinită pe o talpă din lemn de stejar, care este aÈ™ezată pe o bază de piatră, aÈ™a cum se construia în vremurile străvechi). Toată această lucrare a fost atent monitorizată de arhitect Drăghin Oana, care ne-a specificat să lăsăm deschise ocniÈ›ele laterale ale fundaÈ›iei pentru a se putea face aerajul bârnelor din lemn pe care se sprijină biserica. Peste această È™apă s-a pus gresie porÈ›elanată, care imită foarte bine marmura. Tot acum, s-a îmbrăcat catapeteasma veche de peste 100 de ani(confecÈ›ionată din lemn de tei, cu sculptură aplicată pe fond vernil, pictura fiind făcută în manieră bizantin-realistă în 1913) È™i strana Maicii Domnului în foiță de aur È™i s-au restaurat toate icoanele de pe catapeteasmă, icoane ce datează din anul 1913, fiind opera pictorului Constantin P. Carp din FocÈ™ani. Întreaga lucrare (peste 10.000 Ron la vremea aceea) a fost finanÈ›ată de familia Iosub Constantin È™i Sofica din Sarata.

Strănile din Biserică care erau foarte vechi(simple, fără sculptură È™i vopsite în verde) au fost înlocuite acum, cu altele noi, din lemn de stejar, confecÈ›ionate la Târgu-NeamÈ›, de sculptorul Ioan FoÈ™alău. Tot acum s-au schimbat uÈ™ile de la intrarea în biserică È™i uÈ™a de la altar, fiind lucrate în lemn de stejar de domnul Maftei Costel din Dofteana.

Odată cu aceste lucrări, biserica a fost împodobită cu covoare noi, donate în întregime de enoriaÈ™ii parohiei noastre.

Pentru că în pridvorul Bisericii se afla un spaÈ›iu inchis de circa 2m2 , care cândva fusese destinat pangarului È™i transformat ulterior de părintele predecesor mie, în loc de depozitare a diferitelor obiecte liturgice,destinate cultului divin public(obiecte aÈ™ezate într-un spaÈ›iu neadecvat È™i într-o mare dezordine)am luat hotărârea împreună cu credincioÈ™ii din parohie, de a ridica o magazie în exteriorul bisericii. În aproximativ o lună de zile, în vara anului 2010, ne-am mobilizat È™i am ridicat această clădire(care, după ridicarea casei praznicale, urma să fie transformată în „capelă  mortuară”) din bolÈ›ari(6x4m) pe fundaÈ›ie din ciment, cu acoperiÈ™ în două ape, peste care s-a pus tablă zincată, iar la interior a fost amenajată corespunzător(s-a pus gresie pe jos), utilată cu diferite dulapuri È™i etajere pentru depozitarea obiectelor bisericeÈ™ti, necesare cultului divin. Totodată această clădire a fost branÈ™ată È™i la reÈ›eaua de curent electric. În paralel cu această lucrare s-a construit È™i un grup sanitar, zidit din bolÈ›ari, iar la interior s-a amenajat cu gresie È™i faianță.

În vara anului 2010 am schimbat întregul mobilier din sf. altar: dulap-veÈ™mântar, proscomidiar, jilÈ› arhieresc nou sculptat în lemn de stejar de sculptorul Emanuel Ungureanu din ComăneÈ™ti, bancă cu spătar acoperit cu catifea È™i loc de depozitare pentru diferite obiecte bisericeÈ™ti, în special cărÈ›i de cult: Minee, Ceaslov…etc). De asemenea, am achiziÈ›ionat obiecte liturgice noi(Sf. Evanghelie,  două seturi de Sf. Vase-atât pentru biserica parohială, cât È™i pentru biserica filială; Sf. Chivot È™i două Sf. Cruci mari de binecuvântare; Sf. Epitaf - donat de familia Vasilache È™i adus din Ucraina, È™i acoperământul Sf. Mese).  La venirea mea în această parohie am constatat că veÈ™mântarul era aproape gol(am găsit doar două rânduri de veÈ™minte foarte vechi È™i improprii slujirii), aÈ™a că o bună perioadă de timp am slujit în veÈ™mântul cu care am fost hirotonit, până când, prin bunăvoinÈ›a credincioÈ™ilor, aceÈ™tia s-au mobilizat È™i au donat trei rânduri de veÈ™minte preoÈ›eÈ™ti(două deschise la culoare È™i unul negru din catifea, folosit la oficierea înmormântărilor È™i la slujbele din Postul Mare).

O grijă deosebită am avut-o față de cărÈ›ile vechi liturgice(mă refer aici la Minee, Octoih, Penticostar, Triod…ediÈ›ii începând cu anul 1900, 1908, 1910, dar È™i mai vechi) pe care le-am găsit la biserica parohială „Sf. Cuv. Parascheva”-Sarata, È™i care, spre surprinderea mea se găseau într-o stare foarte bună. Atunci am luat decizia de a le duce în biblioteca parohiei spre păstrare È™i conservare, ca un bun de mare preÈ› al parohiei noastre, iar din donaÈ›iile primite de la credincioÈ™i s-au achiziÈ›ionat altele noi, după care săvârÈ™im sfintele slujbe în prezent.

Tot acest efort al nostru, derulat în decurs de un an de zile, a fost răsplătit pe măsură, pentru că la data de 21 noiembrie 2010, ÎnaltpreasfinÈ›itul Ioachim ne-a făcut bucuria de a veni în mijlocul nostru È™i, înconjurat de un sobor de preoÈ›i È™i diaconi împreună cu P.C. Pr. Protopop Costel MareÈ™, a oficiat slujba de binecuvântare È™i sfinÈ›ire a lucrărilor pe care le-am menÈ›ionat mai sus. Tot atunci s-a binecuvântat È™i locul noului AÈ™ezământ social-filantropic „Sf. Ap. Petru È™i Pavel” care urma a se construi în parohia noastră.

O grijă deosebită am avut-o față de monumentele È™i troiÈ›ele din satul nostru. De la venirea mea în această parohie È™i până în prezent, am ridicat, împreună cu enoriaÈ™ii, 3 troiÈ›e noi(în anii 2012, 2014 È™i 2015), alte două troiÈ›e au fost restaurate, iar altă troiță monument, după cum am numit-o noi, urmează a fi terminată luna iunie anul aceasta.  Ea este amplasată pe un postament de beton, în mijloc având o columnă în formă de piramidă cu Sf. Cruce în vârf, iar de-a stânga È™i de-a dreapta columnei se găsesc două ziduri verticale È™i semicirculare de 2m înălÈ›ime în formă de diptic, aflându-se icoana Mântuitorului Hristos È™i icoana Sf. Cuv. Parascheva-ocrotitoarea Moldovei È™i a satului nostru. ConstrucÈ›ia începută cu doi ani în urmă, este dedicată eroilor martiri ai neamului nostru românesc, È™i este amplasată pe locul uneia mai vechi. Pentru întreaga comunitate ea are o importanță deosebită, deoarece se află la bifurcaÈ›ia drumului care duce la biserică È™i aici, an de an, venim după Sfânta Liturghie cu credincioÈ™ii atât la Bobotează, unde săvârÈ™im slujba Aghesmei celei Mari cât È™i la ÎnălÈ›are, când, împreună cu oficialitățile comunei noastre, ne adunăm pentru a săvârÈ™i Parastasul pentru eroii martiri căzuÈ›i în cele două războaie mondiale din satul nostru.

CredincioÈ™ii noÈ™tri au o evlavie deosebită  față de cei adormiÈ›i, cultul acesta fiind mult mai dezvoltat ca în alte sate, după cum am observat încă de la venirea mea în această parohie. Astfel parohia noastră, cu cele două biserici: biserica parohială „Sf. Cuv. Parascheva”-Sarata È™i biserica filială „Sf. Nicolaie”-BorzeÈ™ti(ambele biserici sunt vechi, datând de la începutul sec. XIX), are, pe lângă cimitirele noi de pe lângă ele(care s-au înfiinÈ›at începând cu anii 1960-1970, când preoÈ›ii predecesori mie au reuÈ™it să extindă spaÈ›iul din preajma celor două biserici, prin diferite donaÈ›ii de teren de la credincioÈ™ii vecini cu biserica È™i au început să înmormânteze aici)È™i alte două cimitire vechi: cimitirul „de pe dealul BorzeÈ™tilor” È™i „de pe dealul Sărății”(se mai păstrează aici două cruci sculptate în piatră pe care se mai disting astăzi anii 1842 È™i 1867, inscripÈ›ii care atestă vechimea lor, cu certitudine din vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, când exista legea din 1864 care prevedea amplasarea cimitirelor „la loc înalt È™i în afara comunității”). La venirea mea în parohie am constat că acestea erau lăsate în paragină, neîngrădite È™i neîngrijite. De aceea, cu ajutorul credincioÈ™ilor am hotărât mai întâi delimitarea È™i îngrădirea lor. La BorzeÈ™ti, în anul 2012, s-a făcut gard împrejmuitor cu stâlpi de beton È™i plasă de sârmă zincată cu înălÈ›imea de 2m È™i o poartă nouă din fier forjat la intrarea în cimitir, (tot acum am reuÈ™it să facem È™i o extindere a cimitirului cu aproximativ 100 m2 –donaÈ›ie a familiei Vasilache Constantin-veteran de război). În anul următor 2013, ne-am ocupat È™i de „cimitirul din dealul Sărății” făcând aceeaÈ™i lucrare È™i aici. Pentru buna îngrijire a celor două cimitire am hotărât împreună cu Consiliul Parohial să numim o persoană responsabilă cu paza È™i curățenia în aceste cimitire vechi, în persoana domnului CondreÈ› Gheorghe.

Încă din anul 2010 am hotărât, împreună cu credincioÈ™ii parohiei noastre, ca în Postul Mare să urcăm în sâmbăta a patra în „cimitirul din dealul BorzeÈ™tilor”, iar în sâmbăta a cincea în „cimitirul de pe dealul Sărății” săvârÈ™ind parastasul de obÈ™te pentru toÈ›i cei adormiÈ›i aici. Fie ploaie, fie vânt È™i chiar zăpadă, urcăm în fiecare an la aceste cimitire vechi, acest obicei devenind tradiÈ›ie în satul nostru, moment când cei care sunt plecaÈ›i peste hotare vin acasă să aprindă o lumânare la mormântul bunicilor È™i străbunicilor lor.

Prin programul eparhial „PreÈ›uieÈ™te viaÈ›a, preÈ›uieÈ™te natura”(ajuns deja la a treia ediÈ›ie) desfășurat cu binecuvântarea ÎnaltpreasfinÈ›iei Voastre în Arhiepiscopia Romanului È™i Bacăului, ne-am implicat activ, astfel că începând din anul 2016 până în prezent, am plantat în cele două cimitire peste 400 de puieÈ›i de molid, delimitându-le astfel în mod natural, lucru apreciat È™i lăudat de către enoriaÈ™ii parohiei noastre.

În vara anului 2016, după o săptămână intensă de lucru în „cimitirul din dealul BorzeÈ™tilor”, cu ajutorul enoriaÈ™ilor am reuÈ™it să ridicăm o clopotniță pe structură metalică, înaltă de aproximativ 10 metri(această clopotniță se poate observa foarte bine din centru satului, datorită înălÈ›imii ei) la care s-a montat un clopot de 70 de kg turnat în Grecia È™i donat de familia Creangă Ion È™i LucreÈ›ia. SfinÈ›irea acestei clopotniÈ›e a fost o adevărată sărbătoare a întregii comunități, la eveniment participând numeroÈ™i preoÈ›i, oficialitățile comunei în frunte cu domnul primar Eusebiu Alexandrescu.

Anul acesta 2018 s-au făcut ample lucrări de restaurare la biserica parohială constând în zugrăvirea întregului exterior al bisericii, iar la bază, de jur împrejur s-a adăugat un soclu nou zidit din ciment. Tabla de pe biserică care era toată ruginită a fost curățată, fiind dat un strat de grund protector peste care s-a vopsit cu vopsea maro-Lindab(fiind în ton cu tabla de pe AÈ™ezământul social filantropic „Sf. Ap. Petru È™i Pavel” din incinta bisericii). Gardul metalic care împrejmuieÈ™te biserica a fost curățat È™i vopsit, adăugându-se alte două porÈ›i noi rulante, cu sistem de închidere electronic.

 

AÈ™ezământul social-filantropic „Sf. Ap. Petru È™i Pavel”-Sarata

 

La începutul anului 2010, în cadrul unei È™edinÈ›e a Consiliului Parohial, epitropul, domnul Călin Lucian împreună cu consilierii È™i-au exprimat dorinÈ›a de a ridica o „casă praznicală”, necesară pentru activitățile misionar-pastorale È™i social-filantropice ce aveau să se desfășoare în parohia noastră.

Urmând acestei idei, la sfatul È™i prin purtarea de grijă a ÎnaltpreasfinÈ›itului Ioachim, acordându-ne arhiereasca binecuvântare(Nr. 1616/12.06.210) am hotărât împreună cu enoriaÈ™ii parohiei noastre, ridicarea AÈ™ezământului social-filantropic „Sf. Ap. Petru È™i Pavel” al cărui loc s-a binecuvântat în toamna anului 2010, odată cu vizita ÎnaltpreasfinÈ›iei Sale în parohia noastră.

Înainte de a demara întocmirea documentaÈ›iei tehnice, în perspectiva obÈ›inerii avizelor È™i a autorizaÈ›iilor în conformitate cu legislaÈ›ia statului,  am descoperit că parohia noastră nu deÈ›inea titlu de proprietate, atât pentru terenul pe care se află biserica parohială „Sf. Cuv. Parascheva”-Sarata, cât È™i pentru cel al bisericii filiale „Sf. Nicolaie”-BorzeÈ™ti. Timp de jumătate de an am depus numeroase memorii atât la Primaria SolonÈ›, cât È™i la Consiliul JudeÈ›ean Bacău, Arhivele Statului Bacău È™i la Arhiva Arhiepiscopiei Romanului È™i Bacăului în vederea soluÈ›ionării acestei probleme.

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu acest demers al nostru a avut sorÈ›i de izbândă, È™i la sfârÈ™itul anului 2010 am obÈ›inut titlurile de proprietate(Nr. 504490/09.12.2010-2290 m2-Sarata; Nr. 504491/09.12.2010-1490 m2-BorzeÈ™ti) pentru pământurile pe care se află amplasate cele două biserici al noastre.

După acest pas, am întocmit proiectul de construcÈ›ie la „SC. GRUP CONSULT PROIECT SRL”-MoineÈ™ti, avândul ca arhitect pe doamna Drăghin Oana, iar calculul de rezistență al construcÈ›iei a fost asigurată de ing. Ababei Cătălin. După ce am rezolvat toate cele necesare începerii unei astfel de construcÈ›ii, în vara aceluiaÈ™i an 2010, din surse proprii am turnat radierul È™i toată fundaÈ›ia aÈ™ezământului până la cota 0. MenÈ›ionăm că toate lucrările au fost făcute în regie proprie după eliberarea autorizaÈ›iei de construcÈ›ie Nr. 7/23.11.2012-precum este specificat în Proiectul de construcÈ›ie, dar fiind în permanență monitorizaÈ›i È™i îndrumaÈ›i de un inginer, diriginte de È™antier. Lucrările le-am executat cu oameni din satul nostru, care au făcut stagii de pregătire pe diferite È™antiere din afara țării noastre, experienÈ›a dobândită de aceÈ™tia fiind de un real folos.

Pentru buna rezistență a construcÈ›iei am respectat întocmai indicaÈ›iile din proiectul de construcÈ›ie, după recomandările inginerului de rezistență, care a fost prezent la diferitele stadii ale lucrării noastre È™i controlând aceste aspecte.

SuprafaÈ›a desfășurată a AÈ™ezământului social-filantropic „Sf. Ap. Petru È™i Pavel”-Sarata este de 354,06 mp, iar înălÈ›imea maximă la cornișă este de 6,20 m, având parter+etaj. AÈ™ezământul este zidit din cărămidă porotherm de 25 cm, de cea mai bună calitate, iar structura de rezistență a păstrat întocmai parametrii prevăzuÈ›i de proiectant(kilogramele de fier care intră în armătura fundaÈ›iei, a stâlpilor laterali cât È™i cea a planÈ™eului din beton de la etajul construcÈ›iei au primit avizul ing. de rezistență Ababei Cătălin,care a fost prezent la aceste etape ale lucrării). FaÈ›adele exterioare sunt tencuite cu tencuială decorativă È™i îmbrăcate cu polistiren cu grosimea de 5 cm, iar densitatea de 10.

AcoperiÈ™ul este ridicat din lemn de brad învelit cu tablă Lindab maro patinat originală, având certificat de garanÈ›ie de la producătorul din Olanda. Pe acoperiÈ™ am montat patru cruci din tablă aurită(3 cruci cu înălÈ›imea de 1,5 m È™i una de 1m) în extremitățile acoperiÈ™ului, produse în Ucraina. Podul acoperiÈ™ului are o suprafață utilă de aproximativ 120 mp, podit cu dulapi finisaÈ›i de 5cm grosime, fiind compartimentat în patru încăperi mari, destinate depozitării diferitelor obiecte bisericeÈ™ti necesare cultului, iar în partea din față se termină cu un mic balcon, care facilitează intrarea luminii în mod natural în pod.

Tâmplăria aÈ™ezământului nostru a fost executată în anul 2014, la atelierul domnului Costel Maftei din Dofteana, în lemn de stejar triplu stratificat la uÈ™i, dar È™i la ferestre, acestea din urmă având geam termopan.

AÈ™ezământul social-filantropic „Sf. Ap. Petru È™i Pavel”-Sarata este structurat pe două nivele. Parterul este compartimentat în două săli distincte: un paraclis cu suprafaÈ›a de 95 mp È™i o bucătărie de 25 mp, înălÈ›imea parterului fiind de 3,5m.

Paraclisul: în interior, pardoseala este placată cu gresie porÈ›elanată de culoare deschisă care imită marmura, iar de jur împrejur ca un brâu cu înălÈ›imea de 1,20 m,din faianță rustică tip lambriu pentru a proteja pereÈ›ii. Întregul paraclis a fost pictat în tehnica „fresco” de pictorul bisericesc Sorin Iosub, fiul al satului nostru care a È™i donat mare parte din pictură. Catapeteasma este din zid, având o deschiderea de 6,5 m È™i fiind placată cu piatră travertin. Icoanele de pe catapeteasmă au fost executate în mozaic de domnul Cristian Dumitru de la Bacău. UÈ™ile împărăteÈ™ti È™i uÈ™ile diaconeÈ™ti, cele două iconostase sunt sculptate în lemn de stejar de preotul sculptor Gheorghe Niculescu de la Buzău. Masa Sf. Altar este din marmură albă românească(1,20mx1m È™i h=1m) executată la OneÈ™ti.

Paraclisul a fost gândit încă de la început cu o dublă funcÈ›ionalitate. Astfel el poate fi folosit ca È™i sală de mese, fiind prevăzut cu o cortină mare care separă È™i protejează Sf. Altar de restul încăperii. Sala de mese are o capacitate de 120 de persoane care pot servi masa(pe trei rânduri sunt aÈ™ezate 15 mese cu dimensiunea de 2,20mx0,70m), iar legătura cu bucătăria se face printr-o fereastră care se poate închide ermetic pentru a nu pătrunde miros de mâncare (dimensiunea 1,5mx1m), ea având rolul de a facilita servirea mai uÈ™oară la mese. Iluminatul în paraclis se face cu ajutorul a patru candelabre aurite È™i 15 aplice din bronz aurit, cu trei braÈ›e, de proveniență din Ucraina.

Bucătăria are o suprafață de 25 mp, fiind  pardosită cu gresie È™i faianță È™i complet utilată(mobilă de bucătărie făcută la comandă pe dimensiunea încăperii-5m; aragaz profesional cu 5 ochiuri care funcÈ›ionează atât pe gaz cât È™i pe curent, hotă profesională, dar È™i toată vesela pentru 150 de persoane donată de familia Lungu Costel È™i Marinela, administrator al Spitalului JudeÈ›ean din Bacău). Tot aici, în bucătărie, a fost instalată È™i centrala pe gaz pentru întreaga clădire.

La etaj se găsesc două săli distincte separate de un hol, un balcon semicircular deschis care depășeÈ™te ancadramentul clădirii cu aprox. 2m în exterior. Accesul la etaj se face pe o scară din fier forjat ataÈ™ată de faÈ›ada clădirii în partea de vest, având o balustradă lungă de aprox. 30m. Prima încăpere de la etaj(35 mp È™i înălÈ›ime de 2,5m) este concepută ca un birou de lucru, purtând denumirea de Cancelaria parohială. În această încăpere am amenajat È™i o baie(8mp), fiind despărÈ›ită de un perete din rigips în care am integrat È™i o ușă culisantă pentru a economisi din spaÈ›iu. Baia este amenajată cu gresie È™i faianță, având grup sanitar, lavoar È™i cabină de duÈ™.

A doua sală are suprafaÈ›a de 50 mp, fiind foarte spaÈ›ioasă È™i pe care noi am numit-o generic „Sala de protocol”, în care se va amenaja È™i biblioteca parohiei noastre. Ambele săli de la etaj au deasupra planÈ™eului de beton izolaÈ›ie termică, peste care s-a pus parchet laminat din lemn de stejar.

Trebuie menÈ›ionat faptul că acest AÈ™ezământ a fost construit în proporÈ›ie de 99% cu bani din donaÈ›iile È™i contribuÈ›iile enoriaÈ™ilor parohiei noastre, dar È™i a altor persoane cu suflet mare care au apreciat efortul nostru. Primăria SolonÈ›, în persoana domului primar Eusebiu Alexandrescu ne-a ajutat în vara anului 2017 când a alocat pentru AÈ™ezământul nostru suma de 25.000Ron, (din aceÈ™ti bani am cumpărat o centrală pe gaz Viesmann de 36 KW È™i toate materialele necesare anvelopării întregii clădiri).

AÈ™ezământul social-filantropic „Sf. Ap. Petru È™i Pavel”-Sarata, cu toate că se găseÈ™te în mediul rural, beneficiază de toate utilitățile pe care le posedă orice instituÈ›ie din era modernă în care trăim. Astfel, din anul 2012 s-a făcut branÈ™area la reÈ›eaua de curent electric È™i tot acum s-au executat lucrările la interior pentru toate branÈ™amentele È™i s-a obÈ›inut Avizul de Securitate la Incendiu-Nr. 291136 din 19.04.2012.

Încă din anul 2016 am făcut ample demersuri pentru a branÈ™a AÈ™ezământul nostru la reÈ›eaua de distribuÈ›ie a gazului metan. Toate aceste demersuri, dar È™i documentaÈ›ia în cauză au durat aproximativ nouă luni de zile, intervenind la diferite persoane competente pentru a ne facilita È™i nouă branÈ™area la reÈ›eaua de gaz. Într-un final, cu ajutorul Bunului Dumnezeu È™i a câtorva persoane de răspundere care au remarcat insistenÈ›a mea, am reuÈ™it în vara anului 2017 să racordăm parohia Sarata la reÈ›eaua de gaz, toată această lucrare costând peste 6000 Ron(trebuie să menÈ›ionez faptul că din anul 2004 până în prezent, în comuna SolonÈ› nu s-a mai aprobat nici un proiect sau branÈ™ament la reÈ›eaua de gaz, această realizare a noastră fiind salutată È™i apreciată de toÈ›i enoriaÈ™ii noÈ™tri).

Proiectul de aducÈ›iune a apei potabile în satul Sărata È™i la AÈ™ezământul social filantropic-cel mai amplu È™i mai important proiect iniÈ›iat de mine, în special pentru comunitatea pe care  o păstoresc, s-a derulat toată luna august a anului 2017 È™i a implicat ajutorul material, dar È™i fizic al tuturor enoriaÈ™ilor. Satul Sărata, după cum sugerează însăși denumirea, indică o prezență din abundență a sării pe aceste meleaguri, aici găsindu-se diferite izvoare de apă sărată („slatină” cum o denumesc localnicii), ceea ce face ca apa dulce, potabilă, să fie un lucru greu de găsit. În verile tot mai secetoase din ultima perioadă, multe din fântânile satului seacă, localnicii fiind nevoiÈ›i să străbată kilometri întregi după apă fie la SolonÈ›, Ardeoani sau LeontineÈ™ti. Astfel, pentru a beneficia È™i AÈ™ezământul nostru de apă potabilă, indispensabilă oricărei instituÈ›ii, am apelat la un inginer expert care ne-a făcut o cartografiere a zonei geologice pentru a fora la mare adâncime, în pânza freatică. Rezultatul a fost negativ –s-a forat mai întâi la Școala de la SolonÈ› un puÈ› cu adâncimea de 60 de metri È™i s-a găsit nu apă sărata, ci chiar foarte sărată.

Atunci mi-am adus aminte de sfatul unor bătrâni din sat, care astăzi nu mai sunt printre noi, È™i care îmi povesteau că în pădurile din prejma bisericii sunt câteva fântâni vechi, izvoare de apă(„È™tiubeie cu apă”) din care se adapă atât oamenii care merg la câmp, cât È™i animalele. Împreună cu consilierii mei am cercetat zona È™i am găsit 6 izvoare-fântâni care le-am decolmatat, adâncit È™i curățat, È™i totodată le-am zidit cu piatră de râu, lărgind circumferinÈ›a lor la 1m diametru, iar în partea de la suprafață le-am tubat È™i acoperit cu capac pentru a le proteja de mizerie. S-a lucrat pe echipe, în fiecare zi săpând manual pe dealuri È™i păduri la 1m adâncime, câte 50 sau 60 de persoane, distanÈ›a de la ultima fântână È™i până la AÈ™ezământul nostru fiind de 2,2 km. Toată această lucrare a costat peste 25.000 Ron, fiind suportată de întreaga comunitate care a donat bani È™i mână de lucru.

Ca mulÈ›umire pentru efortul depus de enoriaÈ™i, am hotărât ca din AÈ™ezământul nostru să facem o ramificaÈ›ie cu două tuburi: unul de 400 m care duce apa din casa praznicală în drumul comunal, amenajând aici un loc de adăpat pentru oameni È™i animale, iar altul de 50m în apropierea bisericii, pe locul unui fost izvor care a secat, pentru ca tot satul să se bucure de apa care este darul lui Dumnezeu.

În luna septembrie a anului 2017, împreună cu părintele Irinel Cernat de la CucuieÈ›i(ultima fântână se află pe graniÈ›a dintre satul Sărata È™i CucuieÈ›i) È™i cu mulÈ›ime mare de credincioÈ™i, (nelipsit de la aceasta fiind È™i domnul primar Eusebiu Alexandrescu care ne-a felicitat È™i mulÈ›umit pentru această mare realizare din satul nostru), am săvârÈ™it slujba de sfinÈ›ire a tuturor celor 6 fântâni È™i am mulÈ›umit Bunului Dumnezeu pentru acest dar minunat, care izvorăște pentru noi în fiecare zi.

STIRI PE EMAIL


CALENDAR SINAXAR
 
©2016 Protoieria Moineşti - judeţul Bacău. Toate drepturile rezervate.
Web design Bacau si optimizare site - SANNET®.